Chris

26 tekstów – auto­rem jest Chris.

Choć wiemy, że ma­my os­tatnią szan­se, nie jes­teśmy świado­mi jej kon­sekfen­cji. do­pier jak już ją wy­korzys­ta­my, żałuje­my, że ją stra­ciliśmy i chce­my za wszelką cenę ją odzys­kać, ale jest to nie możliwe... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 listopada 2011, 14:54

Kiedy myśli­my, że jest już wszys­tko dob­rze, zaw­sze coś sta­je nam na drodze tworząc ko­lejną przeszkodę w życiu, której mu­simy sta­wić czoła. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 czerwca 2011, 07:25

To na­zywa­cie przy­jaźnią ?! to że na­pisze­cie raz na ja­kiś czas "Co tam?, a później przes­ta­jecie pi­sać?, na­wet jak tej oso­bie za­leży na waszej oso­bie!" to nie jest przy­jaźń tyl­ko ku­rew­sko dob­ra gra w której prędzej czy później sa­mi po­leg­niecie.

Ale mnie już dla was nie będzie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 czerwca 2011, 10:25

Nig­dy nie wiemy, co może nas cze­kać następne­go dnia.
Więc korzys­tajmy z życia każde­go dnia, tak jak by miał być naszym ostatnim. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 czerwca 2011, 23:54

Gdy trzy­mam cię na rękach, nie mu­sisz się bać, jes­teś bezpieczna.
Bo mo­ja miłość do ciebie jest większa niż mo­je życie . 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 stycznia 2011, 16:13

Kiedy myślisz, że już wszys­tko stra­cone ktoś po­daje Ci dłoń i zno­wu masz siłę by żyć.

"Cu­dy się zdarzają" 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 listopada 2010, 23:26

To w tańcu możemy się wysza­leć i wyłado­wać, możemy grać jak w codzien­nym życiu ko­goś in­ne­go, ale możemy też zdjąć maskę i przes­tać grać ko­goś kim nie jes­teśmy, możemy po pros­tu być sobą. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 2 listopada 2010, 22:39

Tchórze nie żyją tyl­ko egzys­tują i to długo, od­ważni żyją krótko, ale wiecznie.
W pa­mięci in­nych ludzi ... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 30 października 2010, 14:24

Kiedy cię nie ma obok, nie żyje.
Jed­no two­je spoj­rze­nie orzy­wia moją duszę, wpro­wadza w ruch mo­je serce.
Pros­te dwa słowa spra­wiają, że jes­tem w niebie.

Kocham Cię 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 października 2010, 23:36

Nie ważny jest wygląd, nie ważne jest zacho­wanie, ważne jest to co znaj­du­je się w głębi ser­ca. Jeśli to dos­trzeżemy będziemy wie­dzieli kim nap­rawdę jest dru­ga osoba. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 października 2010, 19:10

Chris

Chris

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność